Stisknutím tlačítka Vstoupit stvrzuji, že jsem se obeznámil s níže uvedeným textem:

V následující nabídce se nacházejí zařízení, jejichž použití je na území EU upraveno patřičnými zákony. Všechny rádiové produkty provozované na území ČR (a díky harmonizaci legislativy v rámci Evropské unie také ve všech členských zemích EU, Švýcarska a států přidružených k EU) musejí splňovat parametry stanovené telekomunikačním regulátorem pro dané rádiové pásmo. Správcem českého národního rádiového spektra je Český Telekomunikační Úřad - ČTÚ. Ne všechny produkty z našeho sortimentu však splňují parametry pro provoz na našem území a to zejména proto, že nejsou určeny pro civilní použití nebo jejich parametry nejsou v souladu s využitím kmitočtového spektra EU. Týká se to především všech typů rušiček a systémů pro přenos video a audio signálu v pásmech 1,2GHz a 2,4GHz. Výrobky, které nesplňují předpisy stanovené správcem spektra mohou používat subjekty s patřičnými výjimkami jako je policie, armáda ČR, vězeňská správa či další bezpečnostní složky státní správy nebo eventuálně subjekty, kterých se výjimky týkají. Stejně tak je možné tyto systémy provozovat v jiných zemích mimo působnost EU, ve kterých jsou v souladu s místními předpisy správce kmitočtového spektra; Evropa používá značně odlišný plán využití rádiového spektra stejně jako je jiný v Asii nebo Japonsku.

Ty z výrobků, které nesmějí být provozovány v ČR (a EU) nebudou prodány koncovým uživatelům, ale pouze firmám (tedy na IČO) za současného vystavení dodatku ke kupní smlouvě – dodatek kupní smlouvy ke stažení. V tomto dodatku je jasně vyjádřen záměr kupující firmy exportovat kupované zařízení mimo zónu EU (včetně Švýcarska a dalších přidružených států k EU). Při neslpnění této smluvní podmínky ponese kupující plnou odpovědnost za eventuální užití výrobku v Evropské unii a stává se tak PROVOZOVATELEM těchto RADIOKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ a je povinen splnit předepsané zákony a normy stanovené státem a ČTU; především dodržením kmitočtového pásma dle správy rádiového spektra. Rádiovým spektrem se podle zákona zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“) rozumějí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení. Prodávající není držitelem žádných listin potřebných k uvedení těchto zařízení na trh EU (zejména certifikát CE, EMC, declaration of conformity, test report a prohlášení o shodě), neboť tyto produkty nejsou pro provoz v EU určeny.

Využívání rádiového spektra se na mezinárodní úrovni řídí Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Radiokomunikační řád ITU je v České republice aplikován Plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), který určuje přidělení kmitočtových pásem jednotlivým radiokomunikačním službám. Na plán přidělení navazuje plán využití rádiového spektra, ve kterém ČTÚ stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Při kmitočtovém plánování vychází ČTÚ rovněž z právních předpisů Evropské komise a z rozhodnutí a doporučení Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT).

Pro využívání rádiových kmitočtů a provozování jakýchkoliv rádiových vysílacích zařízení vyplývají ze zákona pro provozovatele a účastníky bezdrátových sítí tyto základní povinnosti:

Využívat kmitočty lze jen na základě individuálního nebo všeobecného oprávnění (§ 9 a násl.; § 17 a násl. zákona).

Zařízení musí splňovat stanovené technické požadavky (§ 73 a násl. zákona).

Pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu je navíc zapotřebí průkaz odborné způsobilosti.

Základním dokumentem správy rádiového spektra je národní kmitočtová tabulka. Všechny další dokumenty k této problematice naleznete na stránkách ČTÚ; a to jak technické, tak právní předpisy ČR a v rámci sjednocování legislativy také EU.

Žádný ze zástupců prodejce nemůže nést odpovědnost za porušení těchto předpisů ze strany provozovatele. Majitel takového zařízení je ze zákona povinen je dodržovat. Výše uvedené platí samozřejmě pouze na území České Republiky a legislativně sjednocené EU, Švýcarska a států přidruených k EU); provoz v jiných zemích podléhá místním zákonům.